ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ. Διαθέτουμε διαγνωστική κάμερα για τις αποφράξεις η οποία με το εύκαμπτο άξονά της μπαίνει και διακλαδίζεται μέσα στις σωληνώσεις επιτρέποντας να δούμε απεικονιστικά την ενδεχόμενη ζημιά ή φράξιμο του σωλήνα. Υπάρχουν πολλές αιτίες που ευθύνονται για την κακή λειτουργία της αποχέτευσης και το φράξιμό της. Προβλήματα προκύπτουν από κακοτεχνίες, καθιζήσεις υποστρώματος, ρίζες κοντινού δέντρου, χώματα, λίπη κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν φραγμούς στη διέλευση των υδάτων με αποτέλεσμα την αναστροφή τους στην αρχή, πλημμυρίζοντας τους χώρους, δημιουργούν σπασίματα σωληνώσεων που διαφεύγουν τα καθαρά ή τα ακάθαρτα νερά με λύματα στον περιβάλλοντά τους χώρο. Μια απόφραξη λύνει αυτόματα αυτό το πρόβλημα! 

24 ΩΡΕΣ – 365 ΗΜΕΡΕΣ

Ξεβουλώνουμε όλες τις αποχετεύσεις άμεσα!

Διάγνωση με κάμερα
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

Το εκπαιδευμένο προσωπικό μας, αναγνωρίζει την κατανομή και τον τύπο του δικτύου στο χώρο σας. Χρησιμοποιεί τη διάγνωση με κάμερα βλέπει την ενδεχόμενη ζημιά και σας ενημερώνει για το είδος και βάθος της ζημιάς. Έτσι θα συγκεκριμενοποιήσετε το σημείο επέμβασης του υδραυλικού γλυτώνοντας σας έτσι ανώφελα σκαψίματα, χρόνο και χρήματα.

Η Βιντεοσκόπηση – Επιθεώρηση των Αγωγών Αποχέτευσης με τη βοήθεια Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV)  είναι η πλέον κρίσιμη διαδικασία για τον έλεγχο των δικτύων αποχέτευσης και όμβριων. Η διαδικασία εκτελείται σύμφωνα με καθορισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Ο εξοπλισμός που απαιτείται για τη διαδικασία του ελέγχου βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε αυτοκίνητο κλειστού τύπου. Περιλαμβάνει πλήρες σύστημα ελέγχου των καμερών, υπολογιστή για την καταγραφή της βιντεοσκόπησης, διαφορετικά είδη καμερών και φορείων για αυτές, πλήρη αυτονομία ρεύματος για τον ανωτέρω εξοπλισμό με χρήση γεννήτριας, πάνω από 200m καλωδίου για βιντεοσκόπηση μεγάλων τμημάτων αγωγών χωρίς να πραγματοποιούνται συνέχεια μεταφορές του εξοπλισμού με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και την ελαχιστοποίηση της όποιας όχλησης μπορεί να δημιουργηθεί στο χώρο σας.

Η διαδικασία του ελέγχου για αγωγούς πάνω από 150 mm διάμετρο είναι ακριβής, γρήγορη και αξιόπιστη

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Η κατάλληλη ανά περίπτωση κάμερα καθελκύεται στον υπό έλεγχο αγωγό από το φρεάτιο επίσκεψης αυτού ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο σημείο εισόδου (π.χ. φρεάτιο υδροσυλλογής για δίκτυο ομβρίων υδάτων)
 • Πραγματοποιείται η βιντεοσκόπηση και καταγραφή όλου του μήκους του αγωγού και επισημαίνονται τυχόν αποθέσεις, θραύσεις, καταρρεύσεις, εισροές, ρίζες δέντρων, ελαττωματικές συνδέσεις, λανθασμένες κλίσεις και εμφράξεις που οφείλονται σε αστοχίες κατασκευής ή στη λειτουργία του δικτύου. Ταυτόχρονα με τον οπτικό έλεγχο για τυχόν ατέλειες του δικτύου πραγματοποιείται και έλεγχος της κατά μήκος κλίσης αυτού. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα εκτός των ανωτέρω να γίνει έλεγχος διατομών στο δίκτυο για παραμορφώσεις των αγωγών με χρήση laser.
 • Τα αποτελέσματα της βιντεοσκόπησης εξάγονται, εκτυπώνονται και παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο υπό μορφή πρωτοκόλλων στα οποία περιγράφονται η απορροϊκή ή μη ικανότητα του αγωγού. Εκτός από τα εκτυπωμένα πρωτόκολλα η περιγραφή των ευρημάτων υπάρχει (με τη μορφή σημείωσης στο άνω δεξιά μέρος) και στα βίντεο που επίσης παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο.
 • Τέλος, αξιολογώντας τα αποτελέσματα της βιντεοσκόπησης προτείνονται οι ενδεδειγμένες λύσεις για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

Μέθοδος εκτέλεσης εργασίας για ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ – ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ

Μετά τον καθαρισμό αποχέτευσης, ο αγωγός είναι έτοιμος να υποβληθεί σε έλεγχο. Μια τηλεκατευθυνόμενη μικροκάμερα-ρομπότ, εισάγεται στον αγωγό και δέχεται εντολές από το κέντρο ελέγχου του οχήματος βιντεοσκόπησης. Η πορεία της κάμερας, η ακριβής θέση της κάθε στιγμή, η κλίση του αγωγού και η θερμοκρασία καταγράφονται σε βίντεο. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αναλύει τις πληροφορίες που λαμβάνει η μικροκάμερα και τις συνδυάζει με δεδομένα που του παρέχουν ειδικοί αισθητήρες στο όχημα. Το σύστημα, μετά το τέλος της διαδικασίας, εκδίδει αναλυτικά διαγράμματα για την κατάσταση των αγωγών και τυπώνει εικόνες από τα σημεία που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Δυνατότητες ελέγχων στους αγωγούς

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ

 • Εντοπισμός ρωγμών και σπασμένων σωλήνων
 • Καθιζήσεις τμημάτων του αγωγού
 • Εισχώρηση υπογείων υδάτων στο δίκτυο
 • Εισχώρηση ριζών στο δίκτυο
 • Έλεγχος υδατοστεγανότητας αρμών
 • Παράνομες συνδέσεις
 • Υπολείμματα σκυροδέματος που έχουν ενσωματωθεί στον αγωγό

 Με τη βιντεοσκόπηση επιτυγχάνεται

 • Αναγνώριση, έλεγχος και περιγραφή βλαβών και ελλείψεων
 • Έλεγχος ποιότητας κατασκευής δικτύων
 • Έλεγχος δικτύων πριν την προγραμματισμένη κατασκευή έργων οδοποιίας
 • Χαρτογράφηση δικτύων που έχουν χαθεί
 • Εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση απαίτησης αποζημίωσης.

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΣΑΣ

Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό